قیمت سالانه نفت اوپک

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هر بشکه - دلار
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 21 اردیبهشت 1399

آمار فوق قیمت سالانه نفت اوپک را در بازه سال هاي 1387 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان جهانی نفت اوپک مي باشد.

گزارشات آماری مرتبط