حجم مصرف روغن ها در ایران

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار مترمکعب
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399

آمار فوق حجم کل مصرف روغن ها در کشور را در بازه سال های 1367 تا 1392 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.

توضیحات:

1) مقدار سا ل های 1367 تا 1385 و 1390 تا 1392، شامل روغن هاي پايه، خام، صنعتي، موتور و ترانسفورماتور و انواع روغن هاي وارداتي مي گردد.
2) مقدار سال های 1386 تا 1389 شامل فقط روغن خام مي باشد.
3) مقدار سال های 1393 تا 1395،به علت خصوصي سازي اطلاعات در دسترس نمي باشد.