ارزش ریالی صادرات ایران

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 3 اسفند 1398

آمار فوق ارزش ریالی صادرات ایران را در بازه سال های 1371 تا 1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) اطلاعات آماری در سال 1378 در دسترس نمی باشد.

گزارشات آماری مرتبط