ضریب جینی

ضریب جینی

ضریب جینی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 21 بهمن 1398

آمار فوق ضریب جینی در بازه سال های 1380 تا 1397 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می باشد.

گزارشات آماری مرتبط