موجودی سرمایه بخش حمل و نقل (100=1390)

موجودی سرمایه بخش حمل و نقل (100=1390)

موجودی سرمایه بخش حمل و نقل (100=1390)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 21 بهمن 1398

آمار فوق موجودی سرمایه بخش حمل و نقل (100=1390) در بازه سال های 1383 تا 1394 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.