جمع کل موجودی سرمایه خالص به قیمت های جاری (100=1390)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع کل موجودی سرمایه خالص به قیمت های جاری (100=1390) در بازه سال های 1383 تا 1394 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.