جمع کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی در ماشین آلات (100=1390)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی در ماشین آلات (100=1390) در بازه سال های 1383 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.