میزان استهلاک سرمایه های ثابت (100=1390)

میزان استهلاک سرمایه های ثابت (100=1390)

میزان استهلاک سرمایه های ثابت (100=1390)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 21 بهمن 1398

آمار فوق میزان استهلاک سرمایه های ثابت (100=1390) در بازه سال های 1383 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.