شاخص کل بهای صادرات انواع کفش (100=1390)

شاخص کل بهای صادرات انواع کفش (100=1390)

شاخص کل بهای صادرات انواع کفش (100=1390)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 20 بهمن 1398

آمار فوق شاخص کل بهای صادرات انواع کفش (100=1390) در بازه سال های 1376 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.