شاخص کل بهای کالاهای صادراتی (100=1390)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق شاخص کل بهای کالاهای صادراتی (100=1390) در بازه سال های 1376 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

گزارشات آماری مرتبط