شاخص کل بهای مصالح غیر فلزی

شاخص کل بهای مصالح غیر فلزی

شاخص کل بهای مصالح غیر فلزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 20 بهمن 1398

آمار فوق شاخص کل بهای مصالح غیر فلزی در بازه سال های 1376 تا 1386 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.