شاخص کل بهای کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری

شاخص کل بهای کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری

شاخص کل بهای کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 20 بهمن 1398

آمار فوق شاخص کل بهای کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری در بازه سال های 1370 تا 1386 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار در برگیرنده بخش های زراعت، دامپروری و ماهي گيری می باشد.