شاخص کل بهای ماشین آلات و وسایل نقلیه

شاخص کل بهای ماشین آلات و وسایل نقلیه

شاخص کل بهای ماشین آلات و وسایل نقلیه

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 20 بهمن 1398

آمار فوق شاخص کل بهای ماشین آلات و وسایل نقلیه در بازه سال های 1353 تا 1386 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار مواردی از قبیل ماشین های مولد نیرو، ماشين های تخصصی، وسايط حمل و نقل و قطعات آن را در برمی گیرد.