شاخص کل بهای مصنوعات بر حسب مواد اولیه

شاخص کل بهای مصنوعات بر حسب مواد اولیه

شاخص کل بهای مصنوعات بر حسب مواد اولیه

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 20 بهمن 1398

آمار فوق شاخص کل بهای مصنوعات بر حسب مواد اولیه در بازه سال های 1361 تا 1386 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار مواردی از قبیل چرم، مصنوعات لاستيکی، پلاستيکی و پلاستيک مصنوعی، مصنوعات چوبی،  منسوجات و مصنوعات فلزی را در برمی گیرد.