شاخص کل بهای مواد شیمیایی و پتروشیمی

شاخص کل بهای مواد شیمیایی و پتروشیمی

شاخص کل بهای مواد شیمیایی و پتروشیمی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 20 بهمن 1398

آمار فوق شاخص کل بهای مواد شیمیایی و پتروشیمی در بازه سال های 1350 تا 1386 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار مواردی از قبیل مواد شیمیایی آلی و معدنی، رنگ، مرکب، داروها و سموم دفع آفات را در برمی گیرد.