شاخص کل بهای سوختهای معدنی و فرآورده های آن

شاخص کل بهای سوختهای معدنی و فرآورده های آن

شاخص کل بهای سوختهای معدنی و فرآورده های آن

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 20 بهمن 1398

آمار فوق شاخص کل بهای سوختهای معدنی و فرآورده های آن در بازه سال های 1350 تا 1386 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این بخش اطلاعات نفت و مشتقات آن و سایر سوخت های معدنی را در برمی گیرد.