شاخص کل بهای مواد صنعتی غیر از مواد سوختنی معدنی

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق شاخص کل بهای مواد صنعتی غیر از مواد سوختنی معدنی در بازه سال های 1350 تا 1386 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار مواردی از قبیل پوست و روده خام، دانه های روغنی، چوب و الوار را در برمی گیرد.