مصرف نفت سفید نیروگاه های وزارت نیرو

مصرف نفت سفید نیروگاه های وزارت نیرو

مصرف نفت سفید نیروگاه های وزارت نیرو

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ليتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 28 دی 1398

آمار فوق حجم کل مصرف نفت سفید در بخش نیروگاه های وزارت نیرو را در بازه سال های 1375 تا 1392 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.

توضیحات:

1) وزارت نیرو نفت سفید دریافتی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را در نیروگاه ها به منظور گرمایش محیطی مصرف نموده و این مصرف در جهت تولید برق نمی باشد، لذا در محاسبه تراز انرژی این رقم در بخش عمومی (ادارات) لحاظ می گردد.
2) رقم مصرفی نفت سفید در نیروگاه های وزارت نیرو در سال های 1391 و 1392 با نفت گاز ممزوج شده است.