مصارف غیر انرژی نفت سفید

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ليتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 خرداد 1399

آمار فوق حجم کل مصرف غیر انرژی نفت سفید را در بازه سال های 1384 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.

توضیحات:

1) شامل مصرف خوراك نفت سفيد پتروشيمي ها مي گردد.