تعداد شرکت های مشمول در بورس اوراق بهادار تهران (سالانه)

تعداد شرکت های مشمول در بورس اوراق بهادار تهران (سالانه)

تعداد شرکت های مشمول در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399

آمار فوق تعداد شرکت های مشمول در بورس اوراق بهادار تهران را در بازه سال های 1368 تا 1385 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران مي باشد.