تعداد شرکت های موجود در بورس (سالانه)

تعداد شرکت های موجود در بورس (سالانه)

تعداد شرکت های موجود در بورس

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: شرکت
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 خرداد 1399

آمار فوق تعداد شرکت های موجود در بورس را در بازه سال های 1368 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مي باشد.