ارزش جاری بازار در بورس (سالانه)

ارزش جاری بازار در بورس (سالانه)

ارزش جاری بازار در بورس

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 خرداد 1399

آمار فوق ارزش جاری بازار در بورس را در بازه سال های 1370 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مي باشد.
توضیحات:
1) ارزش جاري بازار سهام منتشر شده برابر با حاصل ضرب تعداد سهام در قيمت جاري سهام منتشر شده توسط شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس است.