ارزش کل معاملات سهام در بورس (سالانه)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 خرداد 1399

آمار فوق ارزش کل معاملات سهام در بورس را در بازه سال های 1357 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مي باشد.
توضیحات:
1) ارزش کل سهام معامله شده در سال‌های 1385 و 1386، شامل ارزش سهام معامله شده در تابلو غير رسمی نيز مي‌باشد.