تعداد کل سهام معامله شده در بورس (سالانه)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون سهم
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 خرداد 1399

آمار فوق تعداد کل سهام معامله شده در بورس را در بازه سال های 1357 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مي باشد.
توضیحات:
1) تعداد کل سهام معامله شده توسط معامله گران طی یک دوره زمانی مشخص رانشان می دهد. سال‌های 1385 و 1386 تعداد کل سهام معامله شده، شامل تعدادسهام معامله شده در تابلو غير رسمی نيز مي‌باشد.