شاخص صنعت (سالانه)

شاخص صنعت (سالانه)

شاخص صنعت

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 خرداد 1399

آمار فوق شاخص صنعت را در بازه سال های 1376 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مي باشد.
توضیحات:
1) شاخص صنعت عبارت است از ميانگين وزنی نسبت‌های قيمتی سبد سهام شرکت‌های فعال در بخش‌های صنعتی با وزنی برابر ارزش سهام آنها در زمان پايه.