شاخص قیمت سهام(کل) بورس (سالانه)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 خرداد 1399

آمار فوق شاخص قیمت سهام(کل) بورس را در بازه سال های 1370 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مي باشد.
توضیحات:
1) شاخص قیمت سهام (TEPIX) ميانگين وزنی نسبت‌های قيمتی سهام با وزنی برابر ارزش سهام در زمان پايه که با توجه به شاخص قيمتی لاسپيرز به صورت زير بدست می آيد: 100*ارزش پايه سهام/ارزش جاری سهام=شاخص قيمت عدد مبنای شاخص کل قيمت سهام در تاريخ يکم فروردين 1369 برابر 100 در نظر گرفته شده است.